interpelacja dot. korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. : Rafał Traks
Wróć do strony głównej


Już 21 października 2018 r. wybory samorządowe.
Zaangażuj się - zmień Elbląg na lepsze!


interpelacja dot. korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. data wpisu: Listopad 25, 2016, źródło: Rafał Traks.

Elbląg, 24 listopad 2016 r.

Rafał Traks

Radny Miasta Elbląga

 

INTERPELACJA

 

Przedmiot interpelacji:
korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

W dniu 08.11.2016 roku na jednym z elbląskich portali internetowych ukazał się artykuł nt. zwrotu środków przez Gminę Miasto Elbląg w kwocie 2 362 607,23 zł w związku z uchybieniami wykrytymi podczas kontroli procesu zamówień publicznych w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2007-2013. Zasady wymierzania korekt finansowych w poprzedniej perspektywie finansowej określał dokument pn.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.

W związku z nałożoną korektą finansową na Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w zakresie niewystarczającego lub dyskryminującego sformułowania przedmiotu zamówienia zwracam się do Pana Prezydenta z zapytaniem czy jakikolwiek z projektów umieszczonych w artykule otrzymał korektę za powyższe uchybienie.

Od nałożonej korekty beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji nakładającej korektę, następnie do sądu WSA i ostatecznie do NSA. Czy w związku z powyższymi możliwościami Gmina Miasto Elbląg złożyła odwołanie sądowe od decyzji Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi o nałożeniu korekty finansowej w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.

Znane są wyroki sądowe z instancją Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie oddalające kasacje Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi.

W przykładowym wyroku kasacyjnym oddalającym skargę Zarządu Województwa przeciwko Gminie WSA „…wskazał, że podstawowym aktem prawnym regulującym zasady, sposób i tryb korzystania ze środków finansowych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności jest Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 zwane dalej w skrócie „rozporządzenie (WE) 1083/2006”. Z przepisów tych wynika, iż szczegółowe regulacje w zakresie przyznawania i wykorzystywania środków, przydzielonych państwom członkowskim na określone programy i cele, pozostawiono w gestii państw członkowskich. Jednocześnie ustanowiono stały nadzór ze strony Komisji Europejskiej, obowiązki sprawozdawcze oraz obowiązek komunikacji z Komisją, odnośnie zarządzania środkami. W szczególności według art. 70 rozporządzenia państwa członkowskie są odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi. W przepisach krajowych takim aktem jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 15 i 15a zppr do zadań Instytucji Zarządzających należy m.in. odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi oraz ustalanie i nakładanie korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia (WE) 1083/2006…. Odnosząc powyższe do obowiązku stosowania przy wydatkowaniu środków publicznych przez Gminę B. przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Sąd I instancji podkreślił, że co do zasady, naruszenie zasady konkurencyjności w postępowaniu o zamówienie publiczne może potencjalnie prowadzić do wydatkowania wyższych (niż uzasadnione) kwot na wykonanie robót bądź usług, stanowiących przedmiot zamówienia. W każdym jednak wypadku trzeba, na tle konkretnego stanu faktycznego, przeprowadzić analizę tego rodzaju zagrożenia. Zdaniem Sądu I instancji w skardze słusznie zwrócono uwagę na to, że z wytycznych, na które powołuje się IZ RPO, nie wynika obowiązek mechanicznego stosowania korekty według „Taryfikatora”. Konieczne jest wykazanie jakiegokolwiek wpływu stwierdzonego uchybienia na wysokość wydatkowanych środków.

W innym wyroku sądowym „Wyrokiem z 17 kwietnia 2013 r. NSA oddalił skargę kasacyjną Instytucji Zarządzającej (zarządu województwa Warmińsko-Mazurskiego), utrzymując tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 6 października 2011 r. uchylający wcześniejszą decyzję Instytucji Zarządzającej nakładającą korekty.

Spór w sprawie dotyczył znaczenia określonych przepisów prawa zamówień publicznych oraz przepisów prawa europejskiego, a także ich zastosowania w odniesieniu do udzielonych przez gminę Biskupiec zamówień. Instytucja Zarządzająca zarzucała bowiem gminie nieprawidłowości w skonstruowaniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. NSA odnosząc się do przedmiotowych kwestii w całości podzielił pogląd prezentowany w toku postępowania przez gminę, tj. zarówno co do znaczenia przepisów prawa europejskiego jak i prawa krajowego.

Co niezwykle istotne, NSA podzielił stanowisko gminy, że tzw. „nieprawidłowości”, o których mowa w art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., a których wykazanie jest warunkiem koniecznym nałożenia korekt finansowych przez instytucję zarządzającą, stanowią kwalifikowany przypadek naruszenia prawa zamówień publicznych. Nie każde zatem potencjalne naruszenie regulacji w zakresie udzielenia zamówienia publicznego musi prowadzić do nałożenia korekt finansowych.

Powyższe pokazuje, że decyzje Instytucji Zarządzających nie zawsze są właściwe włącznie z uznaniem kwalifikowanego naruszenia prawa. Należy więc zawsze wykorzystywać całą ścieżkę odwoławczą.

Reasumując, jednym z argumentów za odwołaniem Pana Prezesa Łukasza Piśkiewicza z funkcji Prezesa EPEC były nieprawidłowości przy udzielaniu zamówienia publicznego w ramach projektu unijnego. Czy w związku z korektami, które otrzymała Gmina Miasto Elbląg ukarany został jakikolwiek urzędnik? Przedstawione wygrane wyroki sądowe stanowią jedynie promil wygranych przez samorządy spraw. Czy w nałożone korekty są w sposób systemowy weryfikowane pod kątem możliwości odwołania? Dlaczego zatem mając argument w postaci opinii Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w przypadku projektu EPEC rezygnuje się z odwołania, oddając ponad 700 tyś. bez walki?

Zobacz więcej w kategoriach: Aktualności, Interpelacje. .

Imię / Nick (wymagane)

Email (wymagany)

WWW

Komentarze© Copyright 2020 • Rafał Traks Radny Rady Miejskiej w Elblągu