Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dot. Podsumowania działalności Prezydenta za kadencję 2014-2018. : Rafał Traks
Wróć do strony głównej


Już 21 października 2018 r. wybory samorządowe.
Zaangażuj się - zmień Elbląg na lepsze!


Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dot. Podsumowania działalności Prezydenta za kadencję 2014-2018. data wpisu: Wrzesień 14, 2018, źródło: Rafał Traks.

Elbląg, dnia 13.09.2018 r.

Klub Radnych

Prawo i Sprawiedliwość w Elblągu

 

 

STANOWISKO

w sprawie podsumowania działalności Prezydenta za kadencję 2014-2018.

 

Całościowa ocena działalności prezydenta w trakcie sprawowania funkcji zarządzającego Elblągiem upływającej kadencji, to nie tylko analiza zgodności założonych w budżecie kwot, liczb, i wskaźników, bo one na koniec roku zazwyczaj się zgadzają u każdego prezydenta. Działalność tę poddaliśmy również analizie merytorycznej, to znaczy uwzględniającej, oprócz oceny formalnej, kryteria legalności, celowości, rzetelności, a także gospodarności. Zdecydowaliśmy aby przyjrzeć się i dokonać także oceny sposobu zarządzania miastem, umiejętności komunikowania się z pracownikami, rzeczywistego delegowania obowiązków, zapewnienia współpracy pomiędzy departamentami, zdolności kreowania pracy zespołowej, otwartości na postulaty radnych i samych mieszkańców miasta, a więc cech powszechnie nazywanych zdolnością do zarządzania, motywowania podwładnych i pracowników aby optymalnie wykorzystać ich potencjał osobowy.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty działalności prezydenta w kadencji 2014-2018, zarówno gospodarcze, jak i te mające charakter organizacyjny i społeczny, stwierdzamy, że była to kadencja wielu straconych szans, charakteryzująca się brakiem inicjatyw w ważnych dla Elbląga sprawach, tworzeniem układów polityczno-biznesowych, wyprzedażą wspólnego majątku. Nic dziwnego, że młodzi elblążanie, nie mając zbyt ciekawych perspektyw decydują się na opuszczenie naszego miasta. W przeciągu czterech ostatnich lat ubyło 7 tys. elblążan na koniec 2017 roku zgodnie z danymi GUS.

Poważny zarzut jaki kierujemy do urzędującego prezydenta to apodyktyczny styl zarządzania, często sprowadzający się do jednoosobowego  administrowania miastem, przy braku właściwej komunikacji, zarówno z radą miasta, pracownikami, przede wszystkim jednak z mieszkańcami. Nie jest możliwe dobre kierowanie tak dużym miastem poprzez sterowanie ręczne, bez odpowiedzialnego delegowania obowiązków do pracowników funkcyjnych urzędu, wykazujących się, w zdecydowanej większości, wysokim profesjonalizmem i gotowością do rozwiązywania trudnych zadań. Konsekwencje tego stylu są coraz bardziej widoczne, a objawiają się brakiem perspektywicznego planowania, nieprzemyślanymi i zbyt kosztownymi inwestycjami, brakiem należytego nadzoru nad ich wykonaniem, inicjowaniem zakupów nieruchomości pod presją znajomych i własnego środowiska politycznego.

Stan zobowiązań i należności

Analizując zrealizowane budżety z kolejnych lat od 2014 do 2017, łatwo stwierdzić brak skutecznych działań wyhamowujących tendencję wzrostu należności i podejmowania prób odzyskania przynajmniej ich części.

Dług podmiotów prawnych i prywatnych wobec miasta, wzrósł w 2017 roku o kwotę 1 443 344 zł i wynosi blisko 105 mln złotych na koniec 2017 roku, przy jednoczesnej wielkości zadłużenia ponad 310,5 mln zł na koniec 2017 roku. Jak łatwo zauważyć, należności stanowią ponad jedną trzecią zobowiązań miasta. Dysponując taką kwotą można byłoby jednym ruchem zredukować dług miasta o jedną trzecią jego wartości.

Zadłużenie miasta rozpoczęło się, kiedy wiceprezydentem miasta był Witold Wróblewski odpowiedzialny za realizacje inwestycji. Konsekwencją tego stanu, jest brak środków, między innymi na remonty miejskiej substancji mieszkaniowej, remonty i bieżące utrzymanie dróg, ważne inwestycje. Dziś Pan prezydent próbuje rolować kredyty tylko po to by nie spłacać zobowiązań zaplanowanych, a robiły to następne pokolenia. To w naszym przekonaniu jest czystą hipokryzją. Prezydent Wróblewski mówi o oszczędnościach i o ciągłej redukcji długu, a tylnymi drzwiami przesuwa terminy spłat kredytów i obligacji na lata po 2023 roku. Największy dług zaciągnął prezydent Henryk Słonina około 150 mln (wiceprezydentem odpowiedzialnym na inwestycje był Witold Wróblewski) prezydent Nowaczyk dołożył około 150 mln zł na modernizacje dróg 503 i 504 gdzie faktycznie cały proces rozpoczynał Prezydent Słonina w kampanii wyborczej w 2010 roku, a Prezydent Wilk dołożył trochę ponad 40 mln zł na CRW Dolinka. Dla przypomnienia spłatę kredytów rozpoczął prezydent Wilk 2014 roku, a prezydent Wróblewski już na początku 2015 zrolował część kredytów oraz obligacji i przeniósł ich spłatę na 2019 rok. Dziś próbuje rolować dalej, tak żeby wszystkie zobowiązania spłacały następne pokolenia.

Brak właściwego nadzoru nad realizacją inwestycji miejskich

Realizacja miejskich inwestycji wymaga profesjonalnego właścicielskiego nadzoru. Konsekwencja jego braku jest nieterminowe wykonanie, zła jakość, a co za tym idzie straty.

Za przykład może posłużyć budowa toru łyżwiarskiego „Kalbar”. Dopuszczono tu do niemal rocznych opóźnień, złej jakości wykonania, konieczne okazało się wykonanie istotnych napraw i usunięcie usterek na koszt miasta. Obiekt wykonano jako niekompletny brakuje topielnika, wymaga on dalszych uzupełnień infrastruktury. Koszt inwestycji wzrósł przez to o ponad milion zł, praktycznie bez konsekwencji dla wykonawcy. Dziś dalej nie wiemy czy odzyskamy środki za kary umowne w związku z niedotrzymaniem terminów realizacji inwestycji.

Innym przykładem niegospodarności jest również budowa wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej, inwestycji niezwykle kosztownej, wykonanej wg starej technologii, gdzie można było obserwować złą, szczególnie uciążliwą dla mieszkańców organizację budowy, dróg tymczasowych i objazdów, co stanowiło realne zagrożenie dla mieszkańców. Wszyscy chyba zgodzimy się z faktem, że jest to inwestycja niezbędna ale rozmach z jakim prezydent realizuje to przedsięwzięcie przeraża. Co z problemami elblążan mieszkających w pobliżu tej inwestycji? Dziś wiemy, że ich domy nie wytrzymują natężeń powodowanych przez sprzęt ciężki i pękają.

Jako radni PiS, dążyliśmy do rozwiązania problemu komunikacyjnego mieszkańców osiedla Zatorze z główną częścią miasta. Proponowaliśmy tańsze rozwiązanie, realizowane w wielu miastach naszego kraju. Upór prezydenta Elbląga doprowadził do wielomilionowego przekroczenia kosztów inwestycji. Tak naprawdę dalej nie wiemy ile będzie kosztował wiadukt, drogi dojazdowe czy tunel pieszo-rowerowy oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne i ciepłownicze?

Złe planowanie inwestycji i eventów

Zwiększające się koszty realizacji inwestycji świadczą o niewłaściwym planowaniu i nieprecyzyjnym szacowaniu ich wartości. Przykładem jest budowa wiaduktu, toru łyżwiarskiego „Kalbar”, hali sportowej przy SP14 i innych, koszty których w trakcie realizacji znacznie przekroczyły zaplanowany budżet. Jest to efekt braku analitycznego planowania wydatków ze środków publicznych. Niekontrolowane rozdymanie zakresu inwestycji i ich budżetu, brak otwartości na wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców miasta oraz radnych, doprowadziło do redukcji funduszy na kolejne ważne, oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

Niejednokrotnie prezydent krytykował radnych PiS, że przesunęli środki z Dni Elbląga i Lato w Formie na tańsze bilety komunikacji. Jeśli tak bardzo zależało prezydentowi na hucznych obchodach święta miasta, to należało przesunąć środki z organizacji Elbląskiej Strefy Kibica, która kosztowała w raz ze wszystkimi pochodnymi grubo ponad 200 tysięcy złotych. Strefa Kibica była jak najbardziej potrzebna, ale warto się zastanowić czy w takiej formie jak obecnie. Oprócz meczów Polaków, Elbląska Strefa Kibica świeci pustkami. Codziennie odwiedzało ją maksymalnie 70 osób. Zamiast wziąć przykład z innych miast, które strefę potrafiły zorganizować zdecydowanie taniej, pokazując tylko na mecze Reprezentacji Polski oraz najważniejsze mecze mistrzostw,

Nietransparentne prowadzenie konkursów i negocjacji

Stowarzyszeniu w którym w organach nadzorczych zasiadają znajomi prezydenta Wróblewskiego z niejednej kampanii wyborczej, które powstało trzy miesiące przed konkursem przyznaje się kwotę 200 tys. zł czyli pełna pule o która wnioskują. Dzięki szybkiej reakcji Komisji Rewizyjnej udało się ten proceder zatrzymać, przypomnę, że sprawa znajduje się obecnie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dziś próbuję się odkupić źle zarządzaną inwestycję od przedsiębiorstwa zarządzanego prawie przez te same osoby które zasiadały we wspomnianym stowarzyszeniu nie wiadomo za ile? Nie wiadomo co? Nie wiadomo na jakich warunkach? Koalicjanci prezydenta jednoznacznie potwierdzili, że praca zespołu, który niby negocjował warunki była tylko i wyłącznie fasadowa i nie przyczyniła się do prowadzonych negocjacji Przedsiębiorstwem Turystycznym Góra Chrobrego. Żaden z członków zespołu nie wiedział co i za ile mamy kupić. Dalej, niestety brakuje transparentności. Sposób w jaki prezydent prowadzi negocjacje w sprawie Góry Chrobrego przypomina czeski film – nikt nic nie wie.

Brak działań prorozwojowych

Rozwój naszego miasta zależny jest od poziomu inwestycji, zarówno miejskich jak i tych realizowanych przez inwestorów komercyjnych. Aby oni się pojawili w Elblągu konieczna jest aktywność, podejmowanie działań zachęcających,  przyciągających inwestorów, szczególnie zewnętrznych. Tej aktywności ze strony prezydenta zabrakło.

Zauważalny jest również brak aktywności, a wręcz zaniedbanie we wspieraniu rozwoju Elbląskiego Parku Technologicznego, działań na rzecz rozwoju innowacyjności. Elbląski Park Technologiczny powinien tętnić życiem i być centrum biznesowo-naukowym dla elbląskiej młodzieży. Tu też nic szczególnego się nie zdarzyło.

Niezrozumiały jest również brak atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla młodzieży, która przy jej braku opuszcza Elbląg.

Nieskuteczność działań dla zapewnienia dostaw ciepła dla Elbląga

Ostatnie cztery lata to brak skutecznych działań w celu zabezpieczenia miasta w ciepło na kolejne lata. Podejmowanie działań pozornych, ciągłe zmiany koncepcji, snucie mało realnych planów, nie dających się w krótkim czasie zrealizować, to jedyny efekt pracy prezydenta. Realne działania powinny już teraz skutecznie zabezpieczyć mieszkańców Elbląga w ciepło. Niezrozumiałe wydaje się bagatelizowanie zagrożeń wynikających z możliwości wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy przez głównego dostawcę.

Nienależyte przygotowanie miasta do odbioru odpadów

Uważamy za niedopuszczalne, brak poważnych działań obniżających koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, szczególnie po stwierdzeniu faktu niebilansowania się jego przychodów i wydatków, w oparciu o opłaty wnoszone przez mieszkańców. Nowo powołana spółka miejska, poprzez niedoinwestowanie, nie jest gotowa do złożenia oferty na odbiór odpadów z terenu Elbląga. Jednym z naczelnych argumentów używanych za jej powstaniem była deklaracja dążenia do obniżenia kosztów funkcjonowania systemu przez jej wykorzystanie w postępowaniu bezprzetargowym. To właśnie radni Prawa i Sprawiedliwość nie dopuścili do podniesienia wysokości opłat, aby zmusić władze miasta do szukania oszczędności, w innym przypadku tworzenie nowej spółki było całkowicie niezasadne.

Brak zdecydowanych działań proekologicznych

Niczym nieusprawiedliwione wydaje się niezabezpieczenie niezbędnych środków na realizację programu wsparcia mieszkańców zachęcającego do wymiany starych instalacji grzewczych, miastu powinno bowiem zależeć na  poprawieniu jakości powietrza i wyeliminowaniu na dobre „trucicieli”.

Pogarszająca się jakość powietrza w naszym mieście jest także konsekwencją zaniedbań w organizacji systemu komunikacji miejskiej, braku wymiany zużytego taboru, braku oferty zachęcającej mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej.

Chcemy wesprzeć program rządowy w realizacji wymiany starych kopciuchów na nowoczesne instalacje. Będziemy wspierać również rozwój elektromobilności, rozwój źródeł energii odnawialnej, w tym fotowolatiki, o co jako radni PiS, tak często występowaliśmy w swoich interpelacjach. Obniżyliśmy ceny biletów komunikacji miejskiej, będziemy wprowadzać kolejne udogodnienia.

Brak oczekiwanych zmian restrukturyzacyjnych Straży Miejskiej

Mimo wielokrotnie stwierdzanego nieefektywnego działanie tej jednostki, mimo składanych deklaracji, prezydent nie dokonał zasadniczej reorganizacji.  Jej przeprowadzenie było warunkiem odstąpienia Rady Miejskiej od likwidacji Straży Miejskiej. Zamiast wynajmować firmy ochroniarskie, miasto powinno korzystać z własnej formacji mundurowej – wszak mamy Straż Miejską z centrum monitoringu za miliony, która powinna realizować różnorodne działania związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa. 

Niedostateczna dbałość o mienie komunalne oraz drogi

Prezydent na bieżąco powinien dbać o cały majątek miasta, budynki mieszkalnej użyteczności publicznej, ulice, chodniki i inne obiekty. Ciągle zaniedbane pozostają drogi, wymagające bieżących, często tylko drobnych napraw. Naprawy wymagają również studzienki kanalizacyjne, zniszczone przyczółki. Wskutek wadliwego projektu stan techniczny Mostu Dolnego wymaga ciągłej naprawy. Aby skutecznie rozwiązać ten problem, konieczna jest wymiana nawierzchni. Stan techniczny wielu obiektów sportowych wymaga również natychmiastowej interwencji. Dzięki działaniom radnych Prawa i Sprawiedliwość udało się zabezpieczyć środki na modernizację boisk przyszkolnych, m. innymi przy SOSW nr 1, czy halę przy SP14. Nasi radni wskazywali źródła współfinansowania ze środków rządowych np. Obiektów Sportowej Aktywności w Parku przy ul. Mickiewicza. 

Brak aktywności w zakresie działań prospołecznych

Przykładem zaniedbań w tym zakresie jest niepodjęcie realizacji tak w Elblągu potrzebnego, budownictwa komunalnego, w tym brak aktywności w dążeniu do udziału w realizacji programu rządowego „Mieszkanie plus” oraz dążenia do zapewnieni wystarczającej ilości żłobków i przedszkoli. 

Wykorzystywanie swojego wizerunku przy promowaniu miasta i instytucji

W zakresie działalności instytucji miejskich daje się zauważyć udział w kampaniach reklamowych, mających na celu finansowanie, poprzez umieszczanie reklam, gazetek wydawanych rzekomo bezpłatnie, a faktyczne służących promowaniu prezydenta. Wykorzystywaniu nazwiska przy promocji i sponsorowaniu imprez miejskich. Prezydent nie jest sponsorem, sponsorem jest miasto Elbląg i my wszyscy elblążanie.

 

Należy mieć świadomość, że wszystkie wskazywane przeze nas poważne mankamenty, w gospodarczym funkcjonowaniu Elbląga, wpływają zasadniczo na jego bieżącą i przyszłą kondycję finansową.

Zobacz więcej w kategoriach: Aktualności, Interpelacje. .

Imię / Nick (wymagane)

Email (wymagany)

WWW

Komentarze© Copyright 2019 • Rafał Traks Radny Rady Miejskiej w Elblągu